Баян-өндөр сумын 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН 2019 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/ Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/ Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
               АЖИЛ
   Машины гарц гарам, явган хүний замын ажил                 
1 Сархиа уулын чиглэлд эрүүл мэндийн алхалтын зам хийх                  73 000,00            73 000,00  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.12 2019.06.28
2 Холбооны уулзвараас 1-16 дугаар байрны төгсгөл хүртэлх явган хүний зам                  27 520,00            27 520,00  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.12 2019.06.28
3 Нутгийн удирдлагын ордноос "Зохимж" худалдааны төв рүү өгссөн явган хүний зам                    2 490,00              2 490,00  үгүй  ШХА     2019.03.15 2019.06.20
4 Дэнж баг. Эрдэнэ самбараас МУИС хүртэлх авто зам дагуух явган хүний зам                   19 723,77            19 723,77  үгүй  ОНОХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.20 2019.06.28
5 Шанд багийн 31-41-р гудамжны авто зам дагуух явган хүний зам                  61 918,69            15 542,26  үгүй  ОНОХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.20 2019.06.28
6 Наран багийн 23, 53, 54, 55, 59 гудамжинд явган хүний зам                  29 632,82            29 632,82  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.20 2019.06.28
7 Уртын гол баг автомашины болон явган хүний гүүрэн гарц хийх                  11 590,25            11 590,25  үгүй  ОНОХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.20 2019.06.28
8 Даваат баг 22-р цэцэрлэг явган хүний зам, авто машины зогсоол, гэрэлтүүлэг                  29 780,00            29 780,00  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.18 2019.03.20 2019.06.28
9 Рашаант баг 19, 26 гудамжинд явган хүний гарц                    8 000,00              8 000,00  үгүй  ШХА     2019.03.20 2019.06.28
  Хэсгийн дүн               263 655,5          217 279,1            
          Гэрэлтүүлэг, Камержуулалт
10 Уртын гол багийн гудамжинд гэрэлтүүлэг тавих                  16 000,00            16 000,00  үгүй  ХА 2019.03.12 2019.03.15 2019.04.10 2019.06.28
11 Баянбулаг баг Ургацын хэсэгт гэрэлтүүлэг                  15 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.03.12 2019.03.15 2019.04.10 2019.06.28
12 Цагаанчулуут багт камержуулалт                  65 000,00            25 000,00  үгүй  ХА 2019.03.12 2019.03.15 2019.04.10 2019.06.28
13 Говил баг. 160 ква цахилгааны дэд өртөө                120 000,00            40 000,00  үгүй  ХА 2019.03.20 2018.03.22 2019.04.15 2019.07.30
14 Говил баг. Автозам дагуух гэрэлтүүлгийн ажил хийх                  35 766,00            35 766,00  үгүй  ХА 2019.03.12 2019.03.15 2019.04.10 2019.06.28
  Хэсгийн дүн 251766,0 131766,0            
Амралт чөлөөт цагийн талбай
15 Их залуу, Яргуйт багийн ахмадын байрыг дулааны шугамд холбох                  29 980,00            29 980,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
16 Эрдэнэ баг.  Нуур цөөрөм ашиглан амралт чөлөөт цагийн талбай /Өргөөтэй/                190 000,00            50 000,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
17 Оюут баг. 8-р сургуулийн гадна талбайн тохижилт                  15 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
18 Яргуйт багийн Хөтөл хэсэгт худаг                  15 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
19 Даваат багийн Ундаргын 12-р гудамжинд 3x3 сагсан бөмбөгийн талбай                  15 600,00            15 600,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
20 Малчин хороололд бэлчээрийн худаг шинээр байгуулах                  30 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
21 Баянцагаан баг. ПДУ хэсэгт амралт чөлөөт цагийн талбай                  39 888,64            39 888,64  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
22 Рашаант баг амралт чөлөөт цагийн талбай                  10 000,00            10 000,00  үгүй  ШХА     2019.03.20 2019.06.28
23 Хүрэнбулаг баг 11 хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай                  55 000,00            10 000,00  үгүй  ШХА     2019.03.20 2019.06.28
24 Согоот баг 6-12-р байрны хажууд хүүхдийн тоглоомын талбай                  39 998,23            39 998,23  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
25 Оюут баг 2-25, 2-26 дугаар байрны дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах                  45 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
26 1-21, 26 байрны дундах сагсан бөмбөгийн талбай                  29 820,32            29 820,32  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
27 Дэнж баг Элит эко хороололд амралт чөлөөт цагийн талбай                   30 531,55            30 531,55  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
28 Рашаант баг 33, 34 гудамж жишиг болгон тохижуулах                  10 000,00            10 000,00  үгүй  ШХА     2019.03.20 2019.06.28
29 Хүрэн булаг багт 3х3 сагсан бөмбөгийн талбай                  15 600,00            15 600,00  үгүй  ХА 2019.03.22 2019.03.27 2019.04.22 2019.08.30
  Хэсгийн дүн               571 418,7          341 418,7            
              БАРАА ,ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
30 Булагтийн "В" хэсгийн худгийг орон нутгийн мэдэлд авах                     6 000,00              6 000,00  үгүй  ШХА     2019.01.20 2019.04.30
31 Баянцагаан соёлын төвд эд хогшил                   19 745,00            16 656,16  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
32 Хэмнэл соёлын төвд эд хогшил                   10 000,00              9 716,00  үгүй  ШХА     2019.01.20 2019.04.30
33 Эгшиглэн соёлын төвд эд хогшил                    5 000,00              5 000,00  үгүй  ШХА     2019.01.20 2019.04.30
34 Булаг баг жишиг гудамжны тохижилт                  30 000,00            28 000,00  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
35 Цагаанчулуут баг жишиг гудамжны тохижилт                  30 000,00            28 000,00  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
36 Мэдээллийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмж                  15 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
37 Спортын төхөөрөмж, хэрэгсэл                  30 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
38 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тоног төхөөрөмж                  15 100,00            15 100,00  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
39 Ирээдүйн одод сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетийн тохижилт                  28 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.02.01 2019.02.02 2019.02.15 2019.04.30
40 БОЭТ, 11-р цэцэрлэг, багийн ахмадуудын байранд тоног төхөөрөмж                    8 000,00              8 000,00  үгүй  ШХА     2019.01.20 2019.04.30
41 Сав, баглаа боодол                  15 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.19 2019.03.12 2019.05.30
42 Антибиотекийн үлдэгдэл тодорхойлох оношлуур                  30 000,00            20 000,00  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.19 2019.03.12 2019.05.30
43 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис                  15 000,00            15 000,00  үгүй  ХА 2019.02.15 2019.02.19 2019.03.12 2019.05.30
44 Нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэх                  50 000,00            50 000,00  үгүй  ХА 2019.08.12 2019.08.15 2019.08.30 2019.10.30
45 Түлээний мод бэлтгэх         12 000,00     12 000,00  үгүй  ХА   2019.08.15 2019.08.30 2019.10.30
  Хэсгийн дүн         318 845,0     273 472,2            
   Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн    1 523 263,27   963 936,00            

Энэ мэдээнд өгөх таны реакци?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Манай сайтыг дэмжиж LIKE дараарай. Баярлалаа.


Сэтгэгдэл үлдээх

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд erdenetinfo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 88060333 утсаар хүлээн авна.

0 cэтгэгдэлтэй